KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

Zajištění kom­plet­ních pro­jektů včetně potvrzení autor­i­zo­vaných osob.

pro­jed­nání a vyhod­no­cení investičního záměru projektu
koor­di­nace při zpra­cov­ání doku­men­tace pro prove­dení stavby
spolupráce s veře­jno­právními orgány
zajištění výběrového řízení na doda­vatele real­izace stavby
zajištění tech­nick­ého dozoru investora
vypra­cov­ání krátkodobých i dlouhodobých plánů investic
vypra­cov­ání žádosti v rámci pro­gramů ochrany živ­ot­ního prostředí a ochrany památek

pomoc při pro­jed­návání studií
vypra­cov­ání odborných posudků a vztahu­jících k přípravě a real­izace staveb
pomoc při zpra­cov­ání záměrů výs­tavby podle poža­davků investora
pomoc při zadávání stavby
konzul­tační a poraden­ská činnost
rozbory efek­tivnosti
průzkum nabídky a poptávky
zabezpečení majetko­právní agendy spo­jené s výstavbou

rodinné domy
rekreační stavby a terasy
opravy a rekon­strukce budov
zateplení fasád
dět­ská a sportovní hřiště
stáje a jízdárny
jezdecké a sportovní haly
terénní a sadové úpravy
real­izace inženýrských sítí
půdní ves­tavby a bytová jádra

Fotografie nabízených nemovitostí pro stavbu na klíč

1 2 3

Bonus

Jsme připravení okamžitě a flexibilně reagovat na Vaše požadavky. Vysoký počet našich spokojených klientů napovídá o našich kvalitních a stále se rozšiřujících službách. Rádi Vás o našich slovech přesvědčíme.