Posky­tu­jeme kom­pletní služby v oblasti přípravy a řízení staveb, počí­naje posouzením investičního záměru, zpra­cov­áním kon­ceptu pro­jektu přes jeho real­izaci, až po uve­dení stavby do provozu. Rozsah našich služeb je přizpů­soben vždy tak, aby vyhovo­val speci­fickým poža­davkům každého zákazníka a nárokům jed­notlivého projektu. Naše služby jsou založeny na úzkém komu­nikačním kon­taktu s inve­storem a všemi zúčast­něnými sub­jekty. Naším cílem je, aby real­izace prací proběhly vždy v požadovaných ter­mínech, v co nejvyšší kval­itě a s co nejnižšími náklady. Pro­fe­sion­alita a etika – to jsou páteřní hod­noty firemní kul­tury společnosti SKOP-STAV s. r. o., které vyjadřují i pod­statu naší firemní strategie. Hlavní náplní práce jsou stavební práce na rodinných domech, bytech, nebytových prostorech, kancelářích, provozoven, souhrnem tedy občanská výstavba. Na veškeré práce poskytujeme množstevní slevy

  • veškeré zednické, obkladačské a montážní práce.
  • veškeré malířské práce.
  • Podlahy, stěny, obklady a stropy pro nás nejsou žádným problémem.
  • Dále elektroinstlační, instalatérské, zámečnické, sádrokartonářské, tesařské, klempířské a pokrývačské práce
  • Rodinné domy na klíč, zateplovací systém fasád.
  • Projektová činnost RD
  • Hypotéční program.
  • Zaručujeme Vám kvalitní provedení se zárukou.

 

Jsme držiteli následujících certifikátů:

Certifikát prověřená společnost

Logo_elite_2018_full (1)logo-skop-stav_s.r.o.